Om HandiVision

HandiVision er et projekt, der forsker i udvikling af hjælpemidler gennem Brugerdreven Innovation (BDI). Projektet sætter fokus på udvikling og integration af BDI-metoder med brugere, producenter og deres udfordringer i centrum. Projektet er bygget op omkring fire deleksperimenter, der engagerer brugerne og virksomheder på flere niveauer. Eksperimenterne omfatter hele værdikæden, fra idegenerering til information og service med henblik på at gavne udviklere, producenter og brugere af hjælpemidler.

HandiVision er iværksat af Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation og Vækstforum for Region Midtjylland. Projektet har et budget på i alt 11 mio. kr. og løber frem til udgangen af 2010. Alexandra Instituttet er projektholder.

HandiVisions formål

Hovedformålene med HandiVision er at:

  • engagere brugerne – især brugere med funktionsnedsættelse og deres medarbejdere i udvikling af nye og brede hjælpemidler
  • udvikle, systematisere, dokumentere og formidle nye metoder til brugerdrevet innovation ud fra erfaringerne inden for hjælpemiddelområdet
  • demonstrere effekten af brugerdrevet innovation som metode til at styrke virksomhedernes innovationsprocesser

HandiVisions baggrund

Producenter og udviklere af hjælpemidler mangler den viden, som brugerne har. Der er en vilje fra udviklernes side til at lytte og fra brugernes side til at fortælle, men udvekslingen er nærmest ikke-eksisterende.

Brugerne er ikke klar over, hvordan de får formidlet deres viden til virksomhederne. Samtidig ved virksomhederne ikke, hvordan de skal indsamle denne information mere systematisk for at få reel gavn af den.

Projektet skal sætte fokus på udvikling og integration af Brugerdreven Innovation.

Derfor spænder projektets deltagere bredt fra institutioner for handicappede med fokus på udvikling af socialpædagogiske metoder, til virksomheder og videninstitutioner med kompetencer inden for innovationsmetoder, teknologi og hjælpemidler.

Handivisions opbygning

Projektets deltagere er hver engageret i 4 sideløbende deleksperimenter. De omfatter hele værdikæden fra idéfase til information og service. Delprojekternes oplevelser, metoder og arbejde genererer indhold til tværgående erfaringsudveksling og dokumentation.

Delprojekterne bliver fulgt systematisk for at udvikle metoder til brugerdreven innovation på hjælpemiddelområdet.

Se oversigt over projektorganiseringen her.

De fire deleksperimenter

Deleksperiment 1: Hvordan kan Brugerdreven Innovation bidrage til at udvikle interaktive rum i boformen Landsbyen Sølund, og derved skabe nye måder at understøtte relation og kommunikation mellem beboere og medarbejdere på?

Deleksperiment 2: Hvordan kan brugere og hjælpere på Egmont Højskolen - en højskole også for fysisk handicappede - bringe deres viden, erfaringer og behov i spil? Hvordan kan denne viden både kommercialiseres, bidrage til bedre hjælpemidler og sikre, at brugerne får øget indflydelse på eget liv?

Deleksperiment 3: Undersøgelser viser at hjælpemidlernes potentiale ikke udnyttes optimalt. Barriererne kan være f.eks. uforståelige brugsvejledninger, dårligt design eller mangelfulde servicekoncepter. Hvordan kan brugere og deres hjælpere medvirke til bedre udnyttelse af hjælpemidler?

Deleksperiment 4: User Communities er almindeligvis selvforvaltende enheder, hvor brugerne anvender energi, viden og tid på et fælles mål eller en fælles interesse. Hvordan kan user-communities for handicappede udvikles og organiseres, så viden kan anvendes af virksomheder? Og hvordan kan et user-community blive så driftsikkert, at det på sigt kan bliver både en del af forretningsudviklingen og en positiv faktor i de handicappedes dagligdag?

Bjælken: Samle, udfordre og systematisere erfaringer og metoder gennem projektets arbejde.

Om metoden "Brugerdreven Innovation"

  • Udvikle nye produkter eller services gennem forskellige former for samarbejde med brugerne
  • Brugerinddragelse i udviklingsprocessen - fra idé til resultat
  • Afdække erkendte og ikke-erkendte behov
  • Udfordre brugerne til at tænke i helt nye baner
  • Kvalificere andre typer innovation (f.eks. teknologisk)
  • Det er ikke brugerne der driver processen - de er alene en del af den.

 

Senest opdateret 29.06.2009