Home | Oversigt        

nyhedsbrev

Nummer 6 - juni 2009

Alexandra Instituttet evaluerer energiforskning for 1,2 mia.

I de seneste 11 år har det forbrugerfinansierede energiforskningsprogram ForskEL ydet mere end 1,2 mia. kr. i støtte til forskning i teknologier til miljøvenlig produktion af el. Forskningsprogrammet administreres af Energinet.dk, og programmet har årligt 130 mio. kr. til energiforskning.

 

I forbindelse med klima- og energiministerens godkendelse af forskningsudbuddet for 2009 blev Energinet.dk bedt om at tage initiativ til en evaluering af forskningsprogrammet i perioden 1998-2008. Energinet.dk bad derfor Alexandra Instituttets afdeling for Forretningsforståelse om at foretage en uafhængig, ekstern evaluering. Der er siden 1998 gennemført ca. 250 projekter i forskningsprogrammet, og der er i øjeblikket ca. 140 igangværende projekter.

Alexandra Instituttet konkluderer i sin evaluering af forskningsprogrammet:

- Evalueringen har vist, at ForskEL i høj grad bidrager til udviklingen af miljøvenlige elproduktionsteknologier. ForskEL lykkes i sin ambition om at være understøttende for innovationen inden for en række forskelligartede energiteknologier og -ressourcer… …Energinet.dk er fagligt kompetent til at varetage ansvaret… …programmet bidrager til skabelsen af stærke videnmiljøer… ForskEL har stor betydning for opfyldelsen af de til enhver tid gældende politiske målsætninger på området.

- Evalueringen dokumenterer, at forskningsprogrammet ForskEL er et af de betydende danske energiforskningsprogrammer, og at ForskEL er en strategisk vigtigt kilde til at udvikle de danske forsknings- og innovationsmiljøer for vedvarende energi, siger forskningschef Kim Behnke, Energinet.dk.

Alexandra Instituttet giver i sin evaluering en række gode anbefalinger til fremadrettet yderligere at styrke ForskEL-programmet:

  • Aktivt lederskab i udarbejdelse af danske F&U-strategier sammen med Energistyrelsen og de danske aktører. Netop fokuserede F&U-strategier med præcis rollefordeling har vist sig som medvirkende til sikring af fremdrift og faglighed af international højde i dansk energiforskning.
  • Sparring med projektledere og etablering af større konsortier. Energinet.dk har som systemansvarlig for el- og gassystemerne stor viden om fremtidens energisystemer og kan gennem sparring med projekter og input til sammensætning af større konsortier sikre målrettede satsninger.
  • Innovation med øget fokus på brugerne af teknologierne. I takt med at ForskEL-programmet får flere demonstrationsprojekter og udvikling af teknologier til direkte anvendelse i energisektoren, såvel som udvikling af teknologier der i fremtiden kan anvendes af borgerne, er der behov for stærk dialog og samarbejde med brugerne.

Den samlede evalueringsrapport fra Alexandra Instituttet er tilgængelig sammen med tilhørende bilag fra evalueringsarbejdet. Energinet.dk har desuden udarbejdet et notat om sammensætningen af projekter i ForskEL-programmet over de 10 år. Materialet er tilgængeligt på Energinet.dk's hjemmeside www.energinet.dk under Forskning -> ForskEL-programmet.

For yderligere information om Alexandra Instituttets kompetencer inden for evaluering, kontakt forsknings- og innovationschef Camilla Kølsen, tlf. 8942 9351.

Fakta

Alexandra Instituttet har i evalueringen særligt undersøgt fem klynger af projekter over ForskEL-programmets 10 år:
Solenergi, Biomasse, Brændselsceller, Styring & Regulering samt projekter der har modtaget afslag.

I klyngerne er der givet bemærkninger om ForskEL-programmets betydning:

  • Solenergi. ForskEL-programmet får æren for at have holdt gang i forskning og udviklingsmiljøer for solceller i Danmark. Danmark har fundet værdifulde nicher inden for kemiske og polymer solceller samt udviklet inverterteknologien (DA/AC) i verdensklasse.
  • Biomasse. ForskEL-programmet tillægges afgørende betydning for, at det er lykkedes at gennemføre den danske biomassehandlingsplan fra 1993, som i dag gør det muligt at anvende 1,2 mio. ton halm og træflis til produktion af el og varme.
  • Brændselsceller. ForskEL-programmet har med afsæt i den værdifulde danske strategi for brint- og brændselsceller sikret udvikling af en best practice omkring samarbejde og fokusering på danske styrkepositioner.
  • Styring & Regulering. ForskEL-programmet har fleksibelt tilrettet området fra vægt på tilslutning af vindmøller til nu at omfavne hele SmartGrids-visionen om fremtidens intelligente energisystemer. Området er udfordret af, at der nogle gange kun er meget få kunder i elsektoren til samfundsøkonomiske værdifulde systemer og andre gange gerne skal ske stor udbredelse til alle elkunder.
  • Afslag. ForskEL-programmet høster anerkendelse for at give alle en professionel behandling, også ved afslag. Der er forståelse for, at når ForskEL-programmet kun råder over 130 mio. kr. om året, da vil mere end halvdelen af ansøgerne få afslag, også på gode ideer.

 

 

 

Camilla Kølsen

Kontakt forsknings- og innovationschef Camilla Kølsen for en dialog om vores kompetencer inden for evaluering.

 

 

 

 

© Alexandra Instituttet A/S